کتاب و جزوه پایگاه داده پیشرفته

ریال50.000

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: ترمیم
فصل دوم: همزمانی
فصل سوم: امنیت
فصل چهارم: بهینه سازی
فصل پنجم: بانک‌های اطلاعاتی توزیع شده
فصل ششم: سیستم‌های پشتیبانی تصمیم
فصل هفتم: پایگاه داده‌های  زمانی
فصل هشتم: پایگاه داده مبتنی بر منطق
فصل نهم: پایگاه داده شیء گرا
فصل دهم: پایگاه داده شیء / رابطه‌ای
پیوست: سوالات آزمون دکتری با پاسخ تشریحی

ناموجود