برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو (MIMO) در ارتباطات بی سیم

ریال0

چکیده

سیستمهای مالتی پلکس حوزه فرکانس متعامد MIMO (چند ورودی- چند خروجی) و دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس متعامد تک کاناله (SC-FDMA) بسیار مستعد وقوع افست فرکانسی حامل (CFO) بین فرستنده و گیرنده هستند. در این مقاله، یک توالی جدید کهCAZBAR نامیده می شود ارائه شده است. CAZBAR پیشنهادی براساس توالی تصحیح اتوماتیک دامنه صفر ثابت (CAZAC) و توالی محدودمی باشد. توالی CAZBAR خود همبستگی بهتری با نقاط پیک بالاتر در نقطه شیفت صفر بدون موج نشان می دهد که تخمین افست فرکانس حامل در سیستمهای ارتباطی در مقایسه با سایر روشهای جبرانسازی بر حسب ریشه میانگین مربعی (MSE) تسهیل می کند. با استفاده توالی CAZBAR در سیستم ۲*۲ و ۴*۴ MIMO SC-FDMA، نرخ بیت خطا (BER) به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در BER= 10^(-2) ، کاهش SNR به میزان ۱۱dB و در سیستم ۲×۲ و به میزان ۷dB در سیستم ۴×۴ در مقایسه با دیگر توالیها قابل دستیابی می باشد که باعث بهبود کل سیستم MIMO SC-FDMA خواهد شد. توالی CAZBAR می تواند در روشهای ۵G در روشهای MIMO-ODFM و MIMO-SC-FDMA نیز اعمال شود.